Loading......
  •   bacblr@gmail.com
  •   7483095930/9480606770

Awards

Dronacharya Award ​​​​​​​

Awards

Arjuna Awards

# Name Year
1 Nisha Millet 2001
2 Abhijith J. Rao 2002
3 Rehan Poncha 2010
4 Prasanth Karmakar 2010

Awards

Ekalavya Awards

# Name Year
1 Sajani Shetty 1994
2 Abhijith J 1995
3 Nisha Millet 1999
4 Chitra K 2000
5 Abhinaya Shetty -
6 M Satish Kumar 2001
7 Shreesh Reddy 2001
8 Seema R Gai -
9 Rahul Batra 2002
10 Archana Bushan 2002
11 Ambika N S Ayabgar 2003
12 Sneha Sampur 2003
13 Rohit Hawaldhar 2008
14 Rehan Poncha 2003
15 Pooja R Alva 2005
16 Reshma Millet 2004
17 Tejeswini V 2006
18 Kshripa Mahajan 2007
19 Aaron A D’Souza 2009
20 Madhavi Giri 2009
21 Shuba C 2010
22 Gagan A P 2012
23 Malvika Vishwanath 2018
24 Revati Nayak M 2018
25 Avinash Mani 2020
26 Khushi Dinesh 2020

Awards

Karnataka Olympic Association Awards

# Name Year
1 Chitra K 2002
2 Rahul Batra 2004
3 Rohit Hawaldar 2006
4 Rehan Poncha -
5 Pooja R Alva 2007
6 Tejasvini V 2007
7 Arjun JP 2007
8 Sanddep N A 2007
9 Kshripa Mahajan 2008
10 Shubha C -
11 Sri Neelakanta Rao R. Jagdale, President BAC -
12 Sri S Pradeep Kumar, Head Coach of BAC -
13 Avinash Mani 2018
14 Mr. Neelakanta Rao Jagdale, Sports Promotion 2018

Awards

Kempegowda Awards

# Name Year
1 Abhijith J -
2 Chitra K 2001
3 Shreesh Reddy -
4 Neelakanta Rao Jagdale, President of BAC -

Dasara Sports Awards

# Name Year
1 Ramya B 1991

Outstanding Sportsperson Awards

# Name Year
1 Ramya B 1990

Rhodes Scholarship Awards

# Name Year
1 Rahul Batra 2007

Rajyostava Awards

# Name Year
1 Abhijith J -
2 Nisha Millet -

Sports Writters Awards

# Name Year
1 Rehan Poncha 2008
2 H. Nagesh Rao, Asst. Manager of BAC 2008
3 S. Pradeep Kumar, Head Coach of BAC
Back To Top